Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki

„Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi czuć się kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić"
Św. Jan Paweł II

Jako pedagodzy, pragniemy stanowić wzór dla naszych podopiecznych. Jesteśmy świadomi tego, że mamy swój wkład w wychowanie uczniów, dlatego każdego dnia staramy się dawać im godny do naśladowania przykład i cenne wskazówki. Pragniemy w dogodny sposób przybliżać dzieciom świat edukacji, poprzez przedstawianie zalet przestrzegania panujących w naszej szkole zasad. Wiemy, że jeśli we właściwy sposób przedstawimy korzyści wynikające z dostosowania się do reguł, uczniowie wdrożą je w życie nie tylko w szkole, ale także poza nią. Szkoła ma stwarzać uczniom optymalne warunki do ich prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracować z bliższym i dalszym otoczeniem, działając dla dobra społeczności lokalnej oraz społeczeństwa polskiego. Zadaniem szkoły jest wychowywać uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania w kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym. Nie zdołalibyśmy osiągnąć zamierzonych efektów, gdyby nie zasady, bez których szkoła byłaby jedynie budynkiem, a nauczyciele pracownikami. Zasady jakie obowiązują w naszej szkole, stanowią filar, bowiem dzięki nim panuje harmonia, umożliwiająca uczniom efektywne zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności.