Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki

Szkoła posiada salę fitness z mini-siłownią, gdzie młodzież ćwiczy w ramach zajęć wychowania-fizycznego oraz poza lekcjami. Na zajęciach uczniowie poznają podstawy treningu siłowego, cross fit, a także aerobic i różne formy ćwiczeń rytmiczno-tanecznych.

Zajęcia pozalekcyjne :

Szkoła uczestniczy w programach Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu „Upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”: „Szkolny Klub Sportowy” oraz  „Sport dla Wszystkich”. Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz SKS są skierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy. Zajęcia oprócz celów sportowych muszą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników.

Główne cele zadań to:

 • harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów,
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
 • przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
 • zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży,
 • włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej,
 • stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,
 • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
 • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt,
 • tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,
 • optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej,
 • promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży,
 • wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Programy mają na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Osiągnięcia sportowe uczniów można śledzić na bieżąco na szkolnej stronie na Facebooku.

mgr Janina Morga

mgr Bożenia Zając

mgr Dariusz Leśniak