Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki
Kalendarium
Samorząd - Regulamin

KONKURS - "SUPER UCZEŃ"

Zasady i warunki przyznawania nagrody i tytułu „Super Uczeń".

Nagrodę i tytuł „Super Uczeń” przyznaje się uczniom klas 1-8 szkoły podstawowej.

1. Uczniowie zgłaszani są do Samorządu Uczniowskiego przez wychowawców klas na trzy dni przed śródrocznym i końcowym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
2. Zgłoszenie powinno zawierać krótkie uzasadnienie wychowawcy klasy.

3. Uczniowie, którzy uzyskali tytuł „Super Ucznia” po pierwszym semestrze zostaną ogłoszeni w formie gazetki szkolnej umieszczonej na korytarzu.
4. Uczniom, którzy uzyskali tytuł „Super Ucznia” po roku szkolnym 2019/2020, zostanie przyznana nagroda rzeczowa.

5.Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej muszą spełniać wszystkie poniższe warunki:

a) średnia ocen 5,00 i wyższa,
b) ocena wzorowa lub bardzo dobra zachowania w całym toku nauki, c) usprawiedliwione wszystkie nieobecności.

6. Kandydat do nagrody musi spełniać przynajmniej trzy warunki spośród podanych niżej:

  1. a)  indywidualne nagrody i wyróżnienia uzyskane w konkursach przedmiotowych,
  2. b)  uzyskanie dobrych wyników w rywalizacji sportowej, czyli indywidualne lub zespołowe nagrody i wyróżnienia w zawodach sportowych,
  3. c)  indywidualne lub zespołowe nagrody i wyróżnienia w przeglądach artystycznych,
  4. d)  udział w konkursach plastycznych,
  5. e)  efektywne działanie w organizacjach szkolnych lub lokalnym środowisku(potwierdzenia opiekunów),
  6. f)  angażowanie się w życie szkoły (konkretne działania).

7. W przypadku uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej uwzględnia się wyłącznie opinię wychowawcy.