Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki

"Kompetentni uczniowie w gminie Miedźno"

Projekt „Kompetentni uczniowie w gminie Miedźno” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014- 2020. Projekt realizowany od 1 lipca 2019 do 31 lipca 2020 r.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych na terenie gminy Miedźno poprzez działania zmierzające do wykształcenia u min. 90% z 384 uczniów kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności 
i kompetencji zawodowych 59 nauczycieli oraz doposażenie szkół. Projekt obejmuje różnorodne formy wsparcia: zakup wyposażenia do pracowni  przedmiotowych, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z edukacji matematycznej w klasach I-III, matematyki w klasach IV- VIII, zajęcia z fizyki, biologii, geografii, chemii w klasach IV – VIII, zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego w klasach IV – VIII indywidualizację pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami, warsztaty realizowane poza lekcjami z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych  i umiejętności uniwersalnych.

Formularz zgłoszeniowy - Nauczyciel
Formularz zgłoszeniowy - Dziecko
Opinia wychowawcy
Regulamin projektu

"Na tropach dziedzictwa kulturowego Europy" oraz "Przeciwdziałajmy zastraszaniu i przemocy rówieśniczej"

W ramach programu Erasmus +, w ramach akcji:  Edukacja szkolna    KA229 ZSP w Miedźnie otrzymał dofinansowanie dwóch projektów „Europe Culture Hunt” („Na tropach dziedzictwa kulturowego Europy”) oraz „Give up bullying” („Przeciwdziałajmy zastraszaniu i przemocy rówieśniczej”).

Wnioski  zostały przez nas i inne kraje napisane i złożone w marcu tego roku i obydwa otrzymały akceptację Narodowych Agencji w  Hiszpanii i Rumunii (kraje koordynujące poszczególne projekty) oraz potwierdzenie Narodowej Agencji Programu Erasmus+  w Polsce.

Obydwa projekty związane są z wymianą informacji dotyczących różnych kultur, podniesieniem szeroko pojętej świadomości kulturowej uczniów państw uczestniczących w zaplanowanych działaniach. Wiążą się także z udziałem uczniów w dodatkowych zajęciach oraz  wymianą uczniów z różnych krajów. W ramach realizacji w/w projektów odbędzie się szereg  zajęć, jak również wyjazdów i szkoleń związanych z tematyką projektów  dla uczniów i nauczycieli.  Naszą szkołę odwiedzą również uczniowie z krajów biorących udział w projektach.

Projekt pierwszy  nosi tytuł „Europe Culture Hunt” –   „Na tropach dziedzictwa kulturowego Europy”. Wysokość grantu dla naszej szkoły: 30240 EUR. Projekt trwa od 15 listopada 2019 r.  do 14 listopada 2021 r. Podczas projektu odbędzie się sześć krótkoterminowych wymian grup szkoleń uczniów. Te szkolenia odbędą się odpowiednio w szkołach  Turcji, Hiszpanii, Włoszech, Turcji, Rumunii i Polsce. Tematyka spotkań:

1. Nasze kraje.

2. Nasze potrawy.

3. Piosenki i tańce  ludowe.

4. Sztuka.

5. Miejsca historyczne.

6. Nasze tradycje i zwyczaje.

Regulamin rekrutacji Europe Culture Hunt

Projekt drugi  nosi tytuł  „Give up bullying”  „Przeciwdziałajmy zastraszaniu”. Wysokość grantu dla naszej szkoły: 26726.00 EUR . Projekt trwa od  2 grudnia 2019 r.  – 1 grudnia  2021 r.

Tematyka projektu dotyczy jednego z najważniejszych problemów XXI wieku związanych ze szkołą, jakim jest zastraszanie, dokuczanie, przemoc wobec słabszych. Mimo iż  żyjemy we współczesnym świecie, a nasze życie uległo znacznej poprawie, wraz z rozwojem cywilizacji pojawiły się  również   nowe problemy. Trzeba stanowczo stwierdzić, że przemoc szkolna jest problemem całego świata. Wpływa na  codzienne życie ludzi, edukację, życie społeczne i  warunki zdrowotne fizycznie i psychicznie.

Szkolenia i działania dotyczące tematu  zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu z udziałem partnerów z Estonii, Polski, Rumunii, Litwy i Turcji. Będziemy porównywać ich wiedzę  doświadczenia i wdrożenia stosowane w różnych  systemach edukacji i szkołach. W projekcie zidentyfikowano sześć obszarów:

1. Zdefiniowanie problemu zastraszania  w szkołach.

2. Wpływ zastraszania na uczniów.

3. Różne rodzaje zastraszania.

4. Przemoc emocjonalna.

5. Świadomość rodziców dotycząca tematu.

6. Nękanie w internecie – cyberprzemoc.

Wszystkie informacje dotyczące udziału w zajęciach projektowych zostaną przekazane  zainteresowanym uczniom i rodzicom w październiku, po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z umową z Narodową Agencją  w Polsce.

Regulamin rekrutacji Give Up Bullying

Projekt promujący czytelnictwo

W poprzednim roku szkolnym ZSP w Miedźnie złożył wniosek w ramach  Priorytetu 3  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jest to program rządowy, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych. Szkoła otrzymała grant w wysokości 15 tys. zł. W ramach pozyskanych środków szkoła zakupi:

 • książki będące nowościami wydawniczymi;
 • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
 • książki do słuchania – audiobooki;
 • książki obrazkowe;
 • książki z powiększoną czcionką
 • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

"Na europejskich drogach rozwoju"

W styczniu 2018 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie złożył wniosek pt. „Na europejskich drogach rozwoju”, w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej, który został pozytywnie oceniony oraz zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Głównym celem projektu „Na europejskich drogach rozwoju" jest nauka języka angielskiego oraz rozwój zawodowy nauczycieli poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli w Hiszpanii oraz udział w kursie metodycznym.

Koordynatorem projektu jest mgr Anna Sztajner-Kniazińska (nauczyciel języka angielskiego).

Niniejszy projekt jest skierowany do nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Miedźnie, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności zawodowe. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 1 roku, a partnerami projektu są: Youth International Training
z Irlandii oraz Mobility Projects z Hiszpanii. Projekt zakłada wyjazd 7 nauczycieli na kurs języka angielskiego oraz 2 nauczycieli na kurs metodyczny do Irlandii oraz wyjazd 5 nauczycieli na „job shadowing” do Hiszpanii.

Nauczyciele, poza obserwacją metod pracy nauczycieli zagranicznych, skoncentrują się na sposobach podtrzymywania zainteresowania tematyką zajęć przez nauczycieli oraz oceniania pracy uczniów. Przyjrzą się także relacji nauczyciel – uczeń, sposobom pracy z uczniem słabym, a także podpatrzą stosowanie nowoczesnych technologii. Hiszpania została wybrana na kraj „job shadowing” ze względu na promowanie innowacji i eksperymentów przeprowadzanych przez nauczycieli oraz wczesne wykrywanie trudności i tworzenie planów wspierających mających na celu poprawę w zakresie osiągnięć w nauce i przeciwdziałania porażkom szkolnym. Uczestnicy projektu mają nadzieję na przeniesienie tamtejszych rozwiązań na grunt swojej szkoły. Projekt przewiduje osiągnięcie rezultatów takich jak nabycie nowych kompetencji zawodowych, rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim, odświeżenie znajomości języka angielskiego przez anglistów, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych, zdobycie certyfikatów, w tym Europass Mobilność. Realizacja projektu będzie miała ogromne znaczenie przede wszystkim dla uczestników mobilności ale również dla szkoły, partnerów i środowiska lokalnego. Udział w projekcie doda uczestnikom pewności siebie, pozwoli przełamać bariery językowe i kulturowe. Wzbogaci ich warsztat pracy,
a podpatrzone metody wykorzystają w trakcie pracy z uczniami.

Opracowała: Anna Sztajner-Kniazińska

Regulamin rekrutacji uczestników projektu
Protokół Komisji Rekrutacyjnej
Prezentacja działań projektowych

"Siła Natury"

W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnie będzie realizowany projekt „The power of nature” („Siła natury”). W wyniku postępowania konkursowego szkoła otrzymała grant w wysokości 10 tys. zł na realizację projektu. Wniosek konkursowy opracowały Justyna Cichoń- Dec, Marzena Bęben oraz Urszula Mazurek-Deska. Projekt realizowany będzie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach Programu „English Teaching – Autorskie projekty Ambasadorów ET”, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”. To już czwarty tego typu projekt realizowany w naszej placówce.

Koordynatorem projektu i nauczycielem prowadzącym zajęcia z języka angiels

kiego jest p. Justyna Cichoń- Dec. Zajęcia prowadzić będą również p. Marzena Bęben oraz p. Urszula Mazurek-Deska.

Cały projekt ma charakter międzyprzedmiotowy. Zajęcia z języka angielskiego będą łączone z takimi zajęciami jak przyroda, plastyka, zajęcia ruchowe oraz zajęcia komputerowe. Projekt ma przede wszystkim na celu podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego poprzez rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie „ciekawości świata"
u uczniów poprzez wykorzystanie CLIL w nauczaniu. Dodatkową atrakcją będzie wykorzystanie tabletów i aplikacji komputerowych do nauki języka.

W różnych działaniach projektu będzie uczestniczyło 30 uczniów zróżnicowanych pod względem poziomu znajomości języka angielskiego. Zadaniem dzieci zdolnych – oprócz własnego pogłębiania znajomości języka angielskiego – będzie motywowanie i pomoc tym, które mają trudności w nauce języka obcego. Duży nacisk położony zostanie na pracę w parach i małych grupach, tak, żeby łatwo było wyznaczyć zakres odpowiedzialności dla każdego ucznia za daną aktywność.

Podczas trwania projektu uczniowie odbędą zajęcia dydaktyczne w Kopalni Guido w Zabrzu, Sztolni „Królowa Luiza", w której wezmą między innymi udział w zaimprowizowanej akcji ratowniczej. Odwiedzą również Park 12 C – składający się z urządzeń i wynalazków wykorzystujących siłę czterech żywiołów. Uczniowie wezmą również udział w wycieczce i dwugodzinnych zajęciach dydaktycznych w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym
w Chorzowie

Tematyka zajęć z języka angielskiego będzie skupiała się wokół czterech żywiołów: wody, powietrza, ziemi i ognia” oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ćwiczone będą wszystkie sprawności językowe – zarówno produktywne, jak i receptywne. Kompetencje kluczowe będą kształtowane w sposób zintegrowany. Do zajęć wykorzystane zostaną tablety z aplikacjami do nauki języka angielskiego i inne pomoce dydaktyczne zakupione
z grantu.

Zajęcia przyrodnicze będą ściśle związane z naturą. Omawiane będą zagadnienia związane z 4 żywiołami: erupcja wulkanów, „biały szkwał", energia żywiołów, trójkąt bermudzki, tsunami, prądy, niebezpieczne zjawiska atmosferyczne oraz sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.

Zajęcia plastyczne, ruchowo – taneczne i relaksacyjne mają na celu poprawę koncentracji, radzenie sobie ze stresem, rozwijanie aktywności twórczej. Przeprowadzone zostaną również zajęcia warsztatowe o tematyce cztery żywioły – siła natury, pierwsza pomoc przedmedyczna ze

studentami Programu „Projektor – wolontariat studencki”. W czerwcu odbędzie się uroczyste podsumowanie działań. Produktem końcowym projektu będą cztery dwujęzyczne plansze edukacyjne formatu A1 dotyczące 4 żywiołów opracowane przez uczestników, które będą służyły jako pomoce dydaktyczne.

Opracowanie: Justyna Cichoń-Dec

Zaprogramuj przyszłość

„Zaprogramuj przyszłość” to projekt edukacyjny, dzięki któremu blisko 20 000 uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z niewielkich miejscowości uczy się podstaw programowania i rozwija umiejętności cyfrowe w praktyce.

Jest to inicjatywa Fundacji Orange i Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. Organizacje prowadzą ją wspólnie w ramach 9 projektów regionalnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem Projektu jest:

 • Rozwój kompetencji cyfrowych przez aktywizację cyfrową nauczycieli, dzieci
  i edukatorów.
 • Rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu programowania. Inspirowanie do twórczej pracy i nauki.
 • Zapewnienie szkołom zaplecza technicznego umożliwiającego prowadzenie zajęć z programowania.
 • Zwiększanie świadomości n/t znaczenia kompetencji cyfrowych wśród kadry kierowniczej SP.

Projekt „Zaprogramuj przyszłość” jest realizowany w ZSP w Miedźnie w okresie od grudnia 2017 r. do czerwca 2018 r.

Nauczyciele biorący udział w projekcie: Joanna Rudzka i Grażyna Jagieła przeszły szkolenia z programowania, trwające 4 dni, razem 32 godziny. Po ukończeniu szkolenia i otrzymaniu sprzętu, nauczyciele rozpoczęli realizację cyklu 15 zajęć z uczniami klasy 1c i 3b według scenariuszy poznanych na szkoleniu.

Szkoła otrzymała zestaw sprzętu edukacyjnego, który nauczyciele wykorzystują w trakcie zajęć z programowania z dziećmi. W skład zestawu wchodzą trzy roboty, trzy tablety do obsługi robotów, zestaw mechatroniczny i mata edukacyjna do programowania off-line.
Przeszkolonym nauczycielom zostały użyczone bezpłatne tablety na własną wyłączność do wykorzystania na dalszych etapach Projektu: do kontaktu z trenerem -opiekunem, do prowadzenia zajęć z dziećmi i we wszelkich innych celach, które służą edukacji cyfrowej – jego własnej lub uczniów.

W ramach projektu jedno z 15 zajęć z programowania, zostanie przeprowadzone poza szkołą, tj. w instytucji z obszaru nauki, edukacji, kultury lub w szkole wyższej. Zajęcia wyjazdowe zostaną sfinansowane przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzów Kodowania.

"ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM"!

projekt edukacyjny o zasięgu ogólnopolskim dla zerówek i klas I-III,
edycja 2017/2018

Jest to ósma edycja projektu, stanowiącego część ogólnopolskiego, prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Projekt i jednocześnie konkurs edukacyjny: „Zdrowo jem, więcej wiem”, odbywa się w tym roku szkolnym pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy, Agaty Kornahauser-Dudy.

Głównym celem projektu jest u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Jak zaznaczają autorzy projektu powstał on: „(…) w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym, a nawet wcześniej. Nadmierną masę ciała obserwuje się u 18% chłopców i 14% dziewcząt. W ciągu ostatnich kilkunastu lat drastycznie zmienił się styl życia dzieci – spożywają one zbyt dużo wysokoenergetycznych pokarmów (chipsów, batonów, fast foodów, słodkich napojów gazowanych), a wolny czas spędzają przed komputerem lub telewizorem”.

W naszej szkole projekt jest realizowany przez uczniów klasy I b pod opieką p. mgr Urszuli Mazurek-Deska. Uczniowie pod nazwą: „Ekowarzywka” wykonują zadania w trzech etapach odpowiadających porom roku (jesień, zima, wiosna).
W każdym etapie zespół konkursowy ma do realizowania 1 blok zadań, w którego skład wchodzą 2 lekcje, 2 konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkanie z rodzicami.

Do opiekuna zespołu należy udokumentowanie działań zespołu w postaci materiału zdjęciowego oraz pisemne sprawozdanie z realizacji zadań na każdym etapie realizacji, w wyznaczonym przez organizatora terminie.

"Badanie wad postawy w powiecie kłobuckim"

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usługi zdrowotnej w postaci badań przesiewowych dotyczących wad postawy u uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu kłobuckiego oraz podniesienie wiedzy w zakresie profilaktyki schorzeń kręgosłupa u dzieci, ich rodziców, nauczycieli oraz pielęgniarek szkolnych.

Ważna informacja dotycząca projektu „Badanie wad postawy w powiecie kłobuckim":

Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, którzy nie wyrazili chęci udziału w projekcie (dokumenty wypełniane były pod koniec roku szkolnego
2017/2018) mogą jeszcze pobrać dokumenty i i zadeklarować udział dziecka.

Oświadczenie uczestnika projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zgoda dla nauczyciela
Zgoda dla rodzica
Zgoda na udział dziecka