Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór wniosków 
o stypendium szkolne na rok 2018/2019

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej należy składać od dnia 1 września 2018 r. do dnia 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych do 15 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie, ul. Ułańska 25.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego wynosi 514,00 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie.

Od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe będzie wynosiło 528,00 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie.
Wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, tj. za miesiąc sierpień 2018 r.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji kosztów, w związku 
z tym istnieje konieczność zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia/słuchacza) za poniesione wydatki na cele edukacyjne.
Wnioski i informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie, ul. Ułańska 25.
Tel. 34 311 40 00