Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki

O nas

Zespół Szkolno-Przedszkolny znajduje się w miejscowości Miedźno, w powiecie kłobuckim, województwie śląskim. W chwili obecnej jest największą placówką oświatową w powiecie kłobuckim, w której pracuje 79 osób i uczy się 546 uczniów. Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, w większości posiadających stopień nauczyciela dyplomowanego, a jeden stopień doktora nauk humanistycznych. Szkoła może poszczycić się wysokim poziomem nauczania.

Do dziś jest ważnym centrum kulturalnym w gminie Miedźno.  Panująca tutaj przyjazna atmosfera, oparta na zasadach wzajemnego poszanowania, sprzyja owocnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Początki szkolnictwa w Miedźnie sięgają czasów bardzo odległych. Z zachowanych informacji w kronikach parafialnych wynika, że już w XVI w. przy miejscowym kościele uczono chłopców sztuki pisania i czytania. Szkoła państwowa istniała już z całą pewnością na przełomie lat 60/70 XIX w. W 1870 r. nauczycielem był w niej, znany z imienia i nazwiska, Józef Szczepański.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości szkoła była placówką 4-klasową.Na arkuszach ocen za rok szkolny 1921/1922 po raz pierwszy pojawiła się nazwa jej patrona, którą została królowa Jadwiga, a na pieczęci szkoły widniał napis: ,,Szkoła Powszechna w Miedźnie im. Królowej Jadwigi". W roku szkolnym 1922/1923 mieściło się w niej siedem oddziałów klasowych z 398 uczniami. Pracowało tutaj siedmiu nauczycieli, a kierownikiem był Adolf Pustówka.

We wrześniu 1939 roku, budynek szkoły zajęli Niemcy niszcząc jej wyposażenie. Tylko dzięki ofiarności nauczycieli udało się ocalić dokumentację i zasoby biblioteki, przechowywane przez całą okupację u osób prywatnych. Niektórzy nauczyciele podjęli niebezpieczny trud nauczania na tajnych kompletach. Po zakończeniu II wojny światowej, już w lutym 1945 r. placówka szkolna została uruchomiona, a jej kierownictwo powierzono Zofii Supińskiej. W roku szkolnym 1945/1946 naukę pobierało ok. 466 uczniów przy ośmiu zatrudnionych nauczycielach. W latach 1947 – 1982 szkoła nie posiadała patrona. Ważnym momentem w dziejach placówki był dzień 24 IV 1976 r., kiedy to oddano do użytku nowy budynek szkolny, wyposażony w pracownie przedmiotowe poprawiające warunki nauki i pracy.

Na początku lat 80-tych XX w. grono pedagogiczne, jak i lokalne społeczeństwo, zadecydowało, że patronem szkoły zostaną żołnierze Wołyńskiej Brygady Kawalerii walczący, z niemieckim agresorem 1 i 2 września 1939 r. pod Mokrą. Uroczystym dniem był 4 września 1982 r., kiedy to szkole nadano imię Wołyńskiej Brygady Kawalerii, które jest zachowane do chwili obecnej.

Od czasów przedwojennych szkołą kierowali: Adolf Pustówka, Zofia Supińska, Alfred Noga, mgr Tadeusz Psuj, Maria Zabielska, mgr Ewa Bączek, mgr Irena Kałwak. Z dniem 1 września 2017 r., decyzją władz gminnych, szkoła z samodzielnej podstawówki, stała się Zespołem Szkolno – Przedszkolnym z funkcjonującym przy nim, do 2019 r., gimnazjum, a jej dyrektorem została mgr Wioletta Skoczylas. Pracuje w niej 52 nauczycieli, a uczęszcza 546 uczniów.