Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki

W ramach projektu: „Szkoła kompetencji – województwo śląskie" nauczyciele Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 
w Miedźnie opracowali przykładowe scenariusze zajęć uwzględniające rozwój kompetencji kluczowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji uczenia się. Na podstawie scenariuszy zostały przeprowadzone zajęcia lekcyjne. Po przeprowadzeniu zajęć nauczyciele omówili je szczegółowo, dzieląc się doświadczeniami i formułując wnioski.

Wszystkie opracowane scenariusze zostały umieszczone na Dysku Google i są dostępne dla nauczycieli. Poniżej zamieszczono również dokumentację zdjęciową z przeprowadzonych wybranych zajęć w dwóch grupach wiekowych.

Link do Dysku Google, ze scenariuszami zajęć:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1lZ9k2WamQ9zYvp8EVi7mlKWIBbS1t5Iq

Dokumentacja zdjęciowa

Przedmiot: Matematyka
Temat zajęć: Procenty a ułamki- diagramy procentowe. Elementy statystyki na lekcji matematyki.
Data realizacji zajęć: 28 .03 , 29.03 i 01.04 . 2019 r. 3 godziny lekcyjne
Klasa V b
Prowadzący: mgr Grażyna Jagieła

Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna
Blok tematyczny – WSZYSTKO BUDZI SIĘ DO ŻYCIA
Temat zajęć: Zmysły jako narzędzie do poznawania otaczającej przyrody – zapoznanie z budową i funkcjonowaniem narządów zmysłów u człowieka.
Data realizacji zajęć: 14.03.2019 r.
Klasa II b
Prowadzący: mgr Urszula Mazurek-Deska